Ekopaliva pro vás
CZ EN DE

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR)

Správcem osobních údajů je společnost BIOMAC s.r.o., se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČO 25859145, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě.

 

Jaké osobní údaje BIOMAC s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

BIOMAC s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. BIOMAC s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

 

K jakým účelům BIOMAC s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

BIOMAC s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho BIOMAC s.r.o. údaje zpracovává?

BIOMAC s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností BIOMAC s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musíme osobní údaje BIOMAC s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s BIOMAC s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů BIOMAC s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

 

Z jakých zdrojů BIOMAC s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v¨souvislosti s jednáním o uzavření obchodního (smluvního) vztahu na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem BIOMAC s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a BIOMAC s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu BIOMAC s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

BIOMAC s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti BIOMAC s.r.o.

BIOMAC s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám BIOMAC s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro BIOMAC s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@biomac.cz

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy BIOMAC s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde:

Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách společnosti BIOMAC s.r.o.

 

Souhlas s použitím Cookies

Používáme Cookies bezpečně a zodpovědně ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů. V souladu s legislativou platnou od 1.1.2022 informujeme návštěvníky webu o využití Cookies a umožňujeme nastavení souhlasu s jejich využitím přímo na webu. Platnost souhlasu je nastavena na jeden rok od okamžiku jeho udělení. Po uplynutí této doby Vás systém vyzve k obnovení souhlasu. Nemusíte ovšem čekat rok, v zápatí stránky je odkaz s názvem "Nastavení cookies", kde můžete kdykoliv svůj souhlas nastavit, odvolat či zkontrolovat. Odkaz Vám zároveň ukáže datum a časové razítko Vašeho posledního souhlasu.

Zkontrolovat nastavení mého souhlasu

 

Jak BIOMAC s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když BIOMAC s.r.o. poskytuje některé osobní údaje. Další detailní informace o ochraně osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách http://www.biomac.cz/O společnosti /Směrnice o ochraně osobních údajů/.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Biomac
BIOMAC s.r.o.
Brníčko 1009
783 91 Uničov


IČO: 25859145
spisová značka: C 22652
© 2013 - 2018 Biomac
Tvorba stránek Winternet